การส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT2016 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความโครงการโดยบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้


บทความวิจัย:

บทความที่นำเสนอผลการค้นคว้าที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้


บทความโครงการ:

บทความในหัวข้อ IT Application เป็นบทความที่นำเสนอระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาจะเน้นการนำเอาความรู้ด้านต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ร่วมกันให้เกิดระบบที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้

 

สำหรับบทความภาษาไทยที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน Journal of Information Science and Technology (JIST)

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word (.doc หรือ .docx) ความยาว 4-6 หน้า โดยใช้รูปแบบการจัดบทความตามลิงค์ด้านล่าง

หมายเหตุ  บทความที่ส่งในส่วนของชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ข้อความ "Anonymous" แทน
ส่งบทความที่นี่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT)

หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2016 แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ

ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

  1. ถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT
  2. ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559