คณะอนุกรรมการประจำฝ่าย

 

ฝ่ายดำเนินงาน
ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกรอนุกรรมการ
ดร.นภารัตน์ ชูเกิดอนุกรรมการ
ดร.พุทธิพร ธนธรรรมเมธีอนุกรรมการ
ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์อนุกรรมการ
ดร.สัจจารีย์ ศิริชัยอนุกรรมการ
อ.โกสินทร์ กาฬรัตน์อนุกรรมการ
อ.ธนภร เจริญธัญสกุลอนุกรรมการ
อ.วรรณรัตน์ นาทีอนุกรรมการ
น.ออนอุไร แก้วอุดมอนุกรรมการ
น.ส.ปิยะนุช จิตตระอนุกรรมการ
น.ส.ศรินนา จำปากลายอนุกรรมการ
น.ส.สุนิสา โคจีจุลอนุกรรมการ
น.ส.อัมพลิกา นุ่นสังข์อนุกรรมการ
ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์อนุกรรมการ,เลขานุการ
น.ส.ฤดียา พัฒนแก้วอนุกรรมการ,ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายวิชาการ
ดร.สลิล บุญพราหมณ์ประธานอนุกรรมการ
ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์อนุกรรมการ
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดงอนุกรรมการ
ดร.ฐิมาพร เพชรแก้วอนุกรรมการ
ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวรอนุกรรมการ
ดร.นภารัตน์ ชูเกิดอนุกรรมการ
ดร.ฟารีดา เจะเอาะอนุกรรมการ
ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์อนุกรรมการ
ดร.สมจิตร ไชยศรียา อนุกรรมการ
อ.เจริญพร บัวแย้มอนุกรรมการ
นายโกสินทร์ ศิริรักษ์อนุกรรมการ
ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษีอนุกรรมการ, เลขานุการ
อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์อนุกรรมการ,ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์
ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศประธานอนุกรรมการ
ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์อนุกรรมการ
อ.เจริญพร บัวแย้มอนุกรรมการ
อ.ธนภร เจริญธัญสกุลอนุกรรมการ
อ.บุศรินทร์ นันทะเขตอนุกรรมการ
นายขุนดี หลำสุบอนุกรรมการ
นายณัฐชา ศิลากุลอนุกรรมการ
นายปิยะ คะหะปะนะอนุกรรมการ
นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐอนุกรรมการ
นายสิทธิพงษ์ จันทร์ปรุงอนุกรรมการ
ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ อนุกรรมการ,เลขานุการ
ฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง
อ.ศิริภิญโญ จันทมุณีประธานอนุกรรมการ
ดร.สมจิตร ไชยศรียาอนุกรรมการ
อ.จงสุข คงเสนอนุกรรมการ
อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุลอนุกรรมการ
ฝ่ายการเงิน
อ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์ประธานอนุกรรมการ
ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล อนุกรรมการ
น.ส.คอซีหม๊ะ มาแมงอนุกรรมการ
น.ส.จิรวรรณ หมื่นเทพอนุกรรมการ
ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดงประธานอนุกรรมการ
อ.คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนาอนุกรรมการ
อ.เจริญพร บัวแย้มอนุกรรมการ

 


กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559