คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ประธานกรรมการ
ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์คณะกรรมการ (ฝ่ายดำเนินงาน, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์)
ดร.สลิล บุญพราหมณ์คณะกรรมการ(ฝ่ายวิชาการ)
อ.ศิริภิญโญ จันทมุณีคณะกรรมการ (ฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง)
อ.กาญจนา หฤหรรษพงษ์คณะกรรมการ (ฝ่ายการเงิน)
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดงคณะกรรมการ (ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี)
ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์คณะกรรมการ
ดร.นภารัตน์ ชูเกิดคณะกรรมการ
ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์กรรมการและเลขานุการ

 


กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559