คณะกรรมการพิจารณาบทความ

รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
ผศ.ดร. จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผศ.ดร. ฐิมาพร เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร. นพมาศ ปักเข็ม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร. นพมาศ ปักเข็ม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร. นิเวศ จิระวิชิตชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร. นิษฐิดา เอลซ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ผศ.ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร. พนิดา ทรงรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ผศ.ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ผศ.ดร. ศรัณย์ อินทโกสุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. สิริยา สิทธิสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร. สุกัญญา แสงเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. สุนันฑา สดสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผศ.ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผศ. อุรฉัตร โคแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Dr. Somsack Inthasone National University of Laos (Dongdok Campus)
ดร. กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดร. กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. คณิดา สินไหม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. จักรกฤช เตโช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร. จักริน วชิรเมธิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร. จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. จุไรรัตน์ พุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ดร. ชนันกรณ์ จันแดง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. ธนาธร ทะนานทอง มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. นงนุช เกตุ้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน
ดร. นภารัตน์ ชูเกิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. ฟารีดา เจะเอาะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร. มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีประทุม
ดร. วโรดม วรพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ดร. วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. วีณาวดี ม่วงอ้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร. ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สมจิตร ไชยศรียา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สลิล บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สัจจารีย์ ศิริชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร. สุภาภรณ์ ใจรังษี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สุรชัย ทองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. อซีส นันทอมรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ Data Cube
อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์ กษิกฤต ดำเกลี้ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ธัชชัย เอ่งฉ้วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ พิทักษ์ ชูมงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ศิริภิญโญ จันทมุนี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ เสกสรร สุวรรณมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 


กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559