ตรวจสอบตารางการนำเสนอบทความได้ที่นี่ ตารางการนำเสนอบทความ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559

07.30 – 08.40ลงทะเบียน
08.40 - 09.00พิธีเปิด NCIT
09.00 – 09.40ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เรื่อง “การวิจัยทางด้านไอทีและแนวโน้มของไอทีในอนาคต”
09.40 – 10.20ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เรื่อง “Big Data and Ecoinformatics”
10.20 - 10.45รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15นําเสนอช่วงที่ 1
12.15 – 13.15รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30นําเสนอช่วงที่ 2
15.30 – 15.45รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45นําเสนอช่วงที่ 3

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

09.00 – 10.30นําเสนอช่วงที่ 4
10.30 – 10.45รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00นําเสนอช่วงที่ 5
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00นําเสนอช่วงที่ 6
15.00 – 15.20รับประทานอาหารว่าง
18.30 - 21.30งานเลี้ยงกลางคืน และพิธีประกาศรางวัล Best Paper Award

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559