สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดีสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะ ของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจิาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองศิริราช สมบัติครบ 60 ปี โดยมุ่งหวังเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น


ในปี พ.ศ. 2559 เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 8 ซึ่งสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2016 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมเสนอ จํานวนทั้งสิ้น 170 บทความ และได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 107 บทความ คิดเป็นสัดส่วน 1:1.6


ในนามคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะทํางาน ตลอดจนผูู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและที่สําคัญคือ ผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุมคือสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2016 ประสบความสําเร็จ


กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559