สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวัน 14 ตค. 2559
ตรวจสอบตารางการนำเสนอบทความได้ที่ กำหนดการประชุม
"Technology for Digital Life"

ข่าวประกาศ


    ดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)    
    ดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)    

เรียนแจ้งทุกท่าน กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 ยังคงมีการประชุมตามกำหนด

ตรวจสอบตารางการนำเสนอบทความได้ที่นี่ ตารางการนำเสนอบทความภาพรวมของการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกันอันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน`วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงานวิจัยเชิงประยุกต์


สำหรับบทความภาษาไทยที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน Journal of Information Science and Technology (JIST)

นอกจากนี้การประชุมวิชาการ NCIT 2017 จะได้จัดร่วมกันกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Information Technology (InCIT 2017)


แนวคิดหลักของการประชุม


"Technology for Digital Life"

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการนำเสนอ

26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559


หัวข้อ

 • Artificial Intelligence
 • Data Analytic
 • Database Technology
 • Information Extraction / Information Retrieval
 • Communications and Networking
 • Internet of Things
 • Computer Game
 • Computer Vision / Image Processing
 • Digital Media Technology
 • IT in Education
 • Digital Information Management
 • Social Network Analysis
 • Software Engineering
 • Smart Technology
 • Other Related Topics
 • Big Data
 • Data Mining
 • Pattern Recognition
 • Cloud Computing
 • IT Security and Privacy
 • Platform Technologies
 • Multimedia and Virtual Reality
 • Human Computer Interaction
 • E-Commerce, E-Education, E-Government, E-Industry, E-Society
 • IT Management
 • Social and Professional Issues
 • Information Systems Technology
 • Web and Internet Technologies
 • IT Application